பைபிளில் உள்ள முறை தவறிய புணர்ச்சிகள்

உ சிவமயம் கிருத்தவர்களே,உங்கள் பைபிளில் உள்ள இந்த முறை தவறிய புணர்ச்சிகளை படித்துப் பாருங்கள்.. 1) “அப்படியே காயீன் கர்த்தருடைய சந்நிதியைவிட்டுப் புறப்பட்டு, ஏதேனுக்குக் கிழக்கான நோத் என்னும் தேசத்தில் குடியிருந்தான்… காயீன் தன் மனைவியை அறிந்தான்; அவள் கர்ப்பவதியாகி, ஏனோக்கைப் பெற்றாள்; அப்பொழுது அவன் ஒரு பட்டணத்தைக் கட்டி, அந்தப் பட்டணத்துக்குத் தன் குமாரனாகிய எனோக்கின் பேரை இட்டான்.” – ஆதியாகமம் 4:16-17 காயின் என்பவன் ஆதாம் ஏவாளின் மகன்…இந்த மேற்கூறிய வசனத்தில்,காயினின், மனைவி கர்பமடைந்ததாக…