சுலோக பஞ்சக விஷயம் (pdf)

சிவமயம்

சுலோக பஞ்சகம் எனும் நூல்,ஸ்ரீஹரதத்த சிவாச்சாரியரால் இயற்றப்பட்டது.அதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு, சுலோக பஞ்சக விஷயம் எனும் நூலில், வேதம்,புராணம், இதிஹாசத்திலிருந்து பல ஆதாரங்களுடன் சிவபெருமானே முழுமுதல் கடவுள் என்று ஸ்தாபனம் செய்கிறார்,முன்னாள் திருவாவடுதுறை ஆதீன வித்வான்,சித்தாந்த பண்டித பூஷணம்,ஆ.ஈஸ்வரமூர்த்தி பிள்ளையவர்கள்…இந்த நூலை,தரவிறக்கம் செய்ய,இந்த முகவரிக்கு செல்க..

http://www.scribd.com/collections/3436739/%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B2%E0%AF%8B%E0%AE%95%C2%A0%E0%AE%AA%E0%AE%9E%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%95%C2%A0%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B7%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D

இந்த நூலை தரவிறக்கம் செய்வதில் ஏதெனும் பிரச்சனை ஏற்பட்டால், இங்கு கருத்து இடும் இடத்தில்,அப்பிரச்சனையை தெரிவிக்கவும்….அப்பிரச்சனை சரி செய்யப்படும்…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s